ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

May 11 2016

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ